تبلیغات
کانون مداحان بروجرد - مطالب هفته اول شهریور 1395
کانون مداحان بروجرد
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
آدرس جدید کلاس آموزش مداحی شبهای چهارشنبه: خیابان صفا روبروی حضرت امامزاده ابوالحسن (ع) مسجد جبرئیلی بعد ازنماز مغرب وعشاء

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

                                روز عاشورا            سبک اذان گوی حرم

ای بهارجان من ازبرطفلان مرو- ای مسیحای  دلم سوی این میدان مرو

           کرده برزینب وصیت مادرت        تاببوسم ای برادرحنجرت                 ای گل زهراحسین2

توبمیدان میروی چشم زینب سوی تو- لحظه ای آهسته ترتاببینم روی تو

این من واین کودکان این موج آه      این تو واین زینب واین قتلگاه

ای گل زهراحسین2

ای عزیزفاطمه اشک زینب راببین – مادرت گفته به من در وداع آخرین

تابِگَردم گِرد رویت یاحسین         بوسه گیرم ازگلویت یاحسین

ای گل زهراحسین2

دسته گل درپای تواشک چشم من بُوَد- یادگارِمادراین،کهنه پیراهن بود

آمده قاتل به استقبال تو         جان زینب میرود دنبال تو

ای گل زهراحسین2

باغبانا لالۀ کوچک خود راببین    سَدّ راهت گشته در،این وداع آخرین

کن نوازش ازسکینه دخترت         بوسه بردار ازگل نیلوفرت           ای گل زهراحسین2

 

سحاب اشک  ص 126                                      محمد نعیمی

 

شب شام غریبان

 

تمام لاله ها رفتند وتنها مانده ام ـــــــ خدا داند نمازم را نشسته خوانده ام

زدل خیزد شراره ــــــــ ندارم راه چاره                                                                       که برهفت آسمانم ـــــــــ   نمانده یک ستاره

                شبم راسحر-توای همسفر-چراازمن جدایی                   امید دلم -همه حاصلم -حسین جانم کجایی

 

چرادیگرنمی تابی توای ماه منیرم ــازآن لبهای پُرخونت دعاکن من بمیرم

  شب وروزم سیاه است ــــــــــ دوچشمِ من به راه است

خودم در خیمه امّا ــــــــــ دلم درقتلگاه است 

      رسدبوی تو - چوکیسوی تو - ببین درپیچ وتابم      بیاکن نظر - چوشمع سحر - غم توکرده آبم

زداغت یااخاسوزانده ای بال وپرم را–بیا ازقتلگه امشب تماشاکن حرم را

چوبلبل من بنالم ـــــــــ شده افسرده حالم

تو ای اَبروهِلالم ــــــــــ ببین همچون هِلالم

              بیادلبرم - بسوی حرم - ببین بشکسته بالی               گل چیده ام - بُوددیده ام  - به گهوارۀ خالی


سحاب اشک ص 128                                سید محسن حبیبی


التماس دعا

(حجت الله گیوکی عضو کانون مداحان شهرستان بروجرد)

1395

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

         

    شب نهم حضرت عباس (ع)  سبک خدامادرم را کجامی برند

چراکوفیان جمله کف می زنند           چرامشک من را هدف می زنند

دل من غمین است – همه هستم این است –حسین جان حسین

حسین جان زآهت مسوزانیم                     بسوی حرم برمگردانیم

کِشم ای برادر – خجالت زاصغر – حسین جان حسین

 بین اشک من راه صحرا گرفت              بیا علقمه بوی زهرا گرفت

نشسته کنارم – دگر غم ندارم – حسین جان حسین

اگر تشنه ام مست جام توام                   تو مولایی و من غلام توام

امام غریبم – توهستی طبیبم – حسین جان حسین

سحاب اشک ص 119                                  سید محسن حبیبی

                  

        شب عاشورا                سبک اذان گوی حرم

امشب آید ازحرم صوت قرآن حسین - می شود فردا بپاعید قربان حسین

وقت دیدار حسین وزینب است             یاشب صبح قیامت امشب است

یاحسین ویاحسین 2

امشب انصارخدا دل به دلبرمی دهند – قول یاری برحسین برپیمبرمی دهند

جان فدا فردا به میدان می کنند           جان وسر تقدیم جانان می کنند

یاحسین ویاحسین2

میدهدامشب حبیب برحبیب خودجواب -ظهرفردامی کندروی خودازخون خضاب

اوخدایش راعبادت می کند                حق دعایش رااجابت می کند

یاحسین ویاحسین2

میشودامشب حسین میهمان خواهرش-این وصیت می کنداورودهوش ازسرش

این ملاقاتی به خیمه دیدنی است          حرف زینب باحسین شنیدنی است

یاحسین ویاحسین2

امشب اکبر باخدا گرم در رازو نیاز - ظهرفردا می کند سجدۀخون درنماز

می شود فردا گل لیلا خزان                  می رود این گل زدست باغبان

یاحسین ویاحسین2

باغبان امشب بود درکنار باغبان – می شود فرداحسین داغدار لاله ها

اوبود شمع وهمه پروانه اش             اوبود جان وهمه جانانه اش

یاحسین ویاحسین2

عاشقان راامشب است باخدارازونیاز – تاهمه فرداشوند باشهادت سرفراز

بشنوید ای خیل انصارخدا                        بانگ یاسُبّوح ویاقُدّوس را یاحسین ویاحسین2

سحاب اشک ص 121                                          محمد نعیمی

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

  شب پنجم  حضرت حرّ (ع)   سبک خداما درم را کجا میبرند

پناه دوعالم پناهم بده  2       به کوی وفایت توراهم بده

ببین ماه تابان – که هستم پشیمان = حسین جان حسین 2

به گیسوی تومن اسیرم اسیر 2       فتادم زپا دست من رابگیر

توای قرص ماهم – ببین روسیاهم = حسین جان حسین2

 دلم بهرزینب به شور و نواست2   توبامن بگوخیمۀ اوکجاست

تهی مانده دستم – دلش را شکستم = حسین جان حسین 2

چوگیسوی خود پیچ وتابم بده 2           بیا جان زینب جوابم بده

ببین کم زخارم – کسی را ندارم = حسین جان حسین2

بر آمد مراعاقبت آرزو 2            که داده به من مادرت آبرو

دراین دشت وصحرا – منم عبد زهرا = حسین جان حسین2

سحاب اشک ص 79                     سید محسن حسینی

 

 

شب هفتم حضرت علی اصغر(ع) سبک خدامادرم راکجامی برند

گل گمشده ازحرم اصغرم 2      پرستوی خونین پرم اصغرم

عطش بود وآهت -  دل بی گناهت = علی اصغرم2

چرابی خبربرده بابا تورا2      زراهی دگر برده بابا تورا

شدم بیقرارت – کشم انتظارت =علی اصغرم2

گناهی نداری ازاین سن کم2      که اینگونه آیدب جانت ستم

بگوشم صدایت – دلم درهوایت = علی اصغرم2

حسینم چوازخیمه آردتورا2         بدامان زینب گذارد تورا

توراعمه بوید – چه آهسته گوید = علی اصغرم2

گل تشنه ام،بودوآبش نبود2       خداتیردشمن جوابش نبود

ببوسم گلویش – زخون شسته رویش = علی اصغرم 2

سردوشم ازخون او کوثراست     بهشتی گل من چراپرپر است

اراین ظلم دشمن – خدا داند ومن – علی اصغرم2

بدور ازنگاه همه کودکان2         کنم پشت خیمه بخاکش نهان

مزارش دل من – غمش حاصل من = علی اصغرم2


   سحاب اشک ص 88                  جعفررسول زاده


هیئت پیروان الغدیر کوی بهار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

شب ششم  حضرت قاسم (ع)     سبک اذان گوی حرم

قامت صلح وقیام ،قاسم آزاده ام      درنماز حج عشق،آوَرَدسجاده ام

مهرحق آیینۀ دستش می دهد       دل به حسن حق پرستش می دهد

سروبستان من است              قاسمم جان من است

این همای سَدره ام،بال وپرواکرده است  کربلا راجلوۀ،عرش دلهاکرده است

         من نگاه خسته ام دنبال او              مجتبی آید به استقبال او

سروبستان من است              قاسمم جان من است

بازویش بوسیده ام،جای حرزمجتبی     عِطرریحان حَسَن,طلعت آل عباست

زینبم این گل بهاردیگراست        قاسمم مثل علی اکبر است

سروبستان من است              قاسمم جان من است

ترسم این آیینه ازسنگ دشمن بشکند      زیردست وپای اسب قاسم من بشکند

ترسم آید ناله اش ازقتلگاه         ترسم افتد برزمین این قرص ماه

سروبستان من است              قاسمم جان من است2

سحاب اشک ص 86                                   جعفر رسول زاده

 

شب هشتم حضرت علی اکبر(ع)

 

ای اذان گوی حرم ای گل لیلاعلی2       ماه کنعان دلم یوسف زهراعلی2

     میروی میدان علی اکبرم        می بری باخود دل اهل حرم

یاعلی جان یاعلی2


عمه بردیدارتوشدبرون ازخیمه گاه2         برقد وبالای تومی کندزینب نگاه2

    آمده قرآن بگیرد برسرت         روی توبوسد بجای مادرت                یاعلی جان یاعلی2

     

تو به میدان می روی من دعایت می کنم -اشک دانه دانه رارونمایت می کنم

روی ماهت راتماشا می کنم      گریه براین قدرعنا می کنم

 یاعلی جان یاعلی2


می روی ومی رود روح من ازپیکرت    باتوباشد یاعلی این وداع آخرم

        بعد توتنهای تنها می شوم        همنوای موج غمها می شوم                یاعلی جان یاعلی2

میروی ومی شود بی تودل دریای خون2 - جان توباروح من میرود ازتن برون

کشتی عمرم به ساحل می رسد           برفلک آه من ازدل می رسد

یاعلی جان یاعلی2


سحاب اشک ص 103                                          محمد نعیمی


هیئت پیروان الغدیر کوی بهار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد


شب اول حضرت مسلم (ع) سبک خدامادرم را کجا می برند

شده دیدنی حال آشفته ام 2     به هرکوچه من یاحسین گفته ام  کجایی طبیبم – غریبم غریبم                حسین جان حسین 2

دلم راغریبانه بشکسته اند 2   -    درِ خانه بر روی من بسته اند

  کسی را ندارم – خزان شد بهارم     حسین جان حسین2              

به هرکوچه آواره شد میهمان2 -    گرفته دو دست مرا ریسمان

منم سر به دیوار – روم سوی بازار     حسین جان حسین2

چه گویم ازاین مردمان دورنگ2 - چه گویم من ازبام وباران سنگ

بیا کن نظاره – به دارالاماره     حسین جان حسین2

توای کوفه ازمن بسوزان جگر 2  - ولی پیش من نام زینب مبر

دو دستش مبندی – به اشکش نخندی     حسین جان حسین2

سحاب اشک  ص76                           سید محسن حسینی

 

 

 

شب دوم ورودیه     سبک خدا مادرم را کجا می برند

هلال محرم پدید آمده     عزای حسین شهید آمده

شده کربلایی – شهید خدایی -   حسین جان حسین2

زِره کارِوان وَلامی رسد     که همراه آنان بلا می رسد

همین نغمه برلب – بود ذکرزینب     حسین جان حسین2

اَلاهمرهان این زمین کربلاست -  همین جا مِنای شهیدان ماست

شداینجا بهشتت – تو وسرنوشتت      حسین جان حسین2 

چوصاحِب حرم ازحرم رانده شد - به سوی شهادت فراخوانده شد

به ظلم ازمدینه – جداشد سکینه             حسین جان حسین2

شدآغاز عاشور وباشور وشین     مِناکربلاشد ذبیحش حسین

محرم رسیده – گل خون تپیده              حسین جان حسین2


سحاب اشک ص 68                                                    محمد موحدیان

                  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد

 

شب سوم حضرت رقیه(س)                        سبک تمام لاله ها

بریزد ازدوچشمم بررخ ماهت ستاره     بِروی دامنم بنشین وبرمن کن نظاره

      که باشد دخترتو – شبیه مادر تو       ببین گردیده پرپر -  گل نیلوفرتو

اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

یقین دارم که امشب نازمن رامی خری تومراای سربهمراه خودامشب می بری تو

ببین ای بودوهستم،که من ازپا نشستم،     ببرمن راکه عمه، شود راحت زدستم

اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم ــ عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

سه ساله طفلم امّاازخدایم مرگ خواهم2       گرفته ضربت سیلی دگر برق نگاهم

     کجا شد پیکرتوـــ بمیرد دخترت       بگردم با دودستم ـــ بدنبال سر تو

 اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم ـ عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

گل زهرا گل عمرِکمِ من چیدنی شد       تماشا کن به چشمت حال طفلت دیدنی شد

توای محبوب دادارــ ببین باچشم خونبار      به وقت راه رفتن ــ بود دستم بدیوار

اگرکوچکم ،اگرکودکم،غم توکرده پیرم ــ عزیزخدا،توخودلب گشا،دعاکن من بمیرم

سحاب اشک ص143                                                 سید محسن حبیبی

                             

شب چهارم امام حسن مجتبی (ع)                        سبک اذان گوی حرم

ای گل سبزبقیع ،ای چراغ انجمن2          ای کریم اهلبیت ، یوسف زهراحسن2

            ای غم عالَم کتاب صبر تو          فاطمه گریان کنار قبر تو

سیّدی مولاحسن 2

ای که زهراگریه کرد،ازحدیث غربتت  2     بوی مظلومی رسد،ازبهشت تربتت2

توگل گلخانۀ پیغمبری      بعد با با ازهمه تنهاتری

سیّدی مولاحسن 2

ای وصیت نامه ات سورۀ صبرخدا2              هم نواباصلح تو،شدقیام کربلا2

ای همه عالم فدایت یاحسن              شد مدینه کربلایت یاحسن

سیّدی مولاحسن 2

ای که از زهر ستم،پُرشده جام دلت 2      درمیان خانه ات،همسرت شد قاتلت2

           خواهرت زینب بجای مادرت        آمده امشب کنار بسترت

سیّدی مولاحسن 2

ایکه ازطفلی دلت خانه غمها شده2      پیش چشم توکبود صورت زهراشده2

         کوچه شدمحنت سرای مادرت      قامتت گشته عصای مادرت

سیّدی مولاحسن 2

توشهیدی ازستم توغریبی دروطن2        شد دلت خون ازغم مردم پیمان شکن2

رشته پیمان زهم بگسسته اند         کشتی عمر تورابشکسته اند

سیّدی مولاحسن 2

 

سحاب اشک ص184                                                                  محمد نعیمی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 شهریور 1395 :: نویسنده : کانون مداحان بروجرد


درباره وبلاگ

کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد
مدیر وبلاگ : کانون مداحان بروجرد
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :