کانون مداحان بروجرد کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com 2017-08-17T11:48:27+01:00 mihanblog.com همایش توجیهی مداحان 2017-07-31T23:59:12+01:00 2017-07-31T23:59:12+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/244 کانون مداحان بروجرد همایش توجیهی مداحان وشاعران آئینیدرتیرماه 1396 همزمان باسالگرد شهادت امام ششم شیعیان امام جعفر صادق (ع) همایش توجیهی مداحان وشاعران آیینیباحضور امام جمعه محترم شهرستان بروجرد ورئیس اداره تبلیغات وسایر مداحان وذاکران دراداره تبلیغات اسلامی برگزار وامام جمعه محترمتذکرات وارشادات لازم رادرخصوص مداح ومداحی ارائه فرمودند .ضمنا" بعداز این مراسم اولین مرحله آزمون مداحی درتاریخ 3/5/96برگزارو مراحل صدور کارت مداحی برای کسانیکه امتیازات لازم راکسبنمودند انجام وتاآخرین نفر که درسامانه طوبی جهت اخذ کار همایش توجیهی مداحان وشاعران آئینی
درتیرماه 1396 همزمان باسالگرد شهادت امام ششم شیعیان
 امام جعفر صادق (ع) همایش توجیهی مداحان وشاعران آیینی
باحضور امام جمعه محترم شهرستان بروجرد ورئیس اداره تبلیغات و
سایر مداحان وذاکران دراداره تبلیغات اسلامی برگزار وامام جمعه محترم
تذکرات وارشادات لازم رادرخصوص مداح ومداحی ارائه فرمودند .
ضمنا" بعداز این مراسم اولین مرحله آزمون مداحی درتاریخ 3/5/96
برگزارو مراحل صدور کارت مداحی برای کسانیکه امتیازات لازم راکسب
نمودند انجام وتاآخرین نفر که درسامانه طوبی جهت اخذ کارت مداحی
ثبت نام نموده اند مراحل اخذ آزمون ادامه خواهد داشت . / .]]>
دوره دوم کارت مداحی 2017-07-15T03:23:08+01:00 2017-07-15T03:23:08+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/243 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیمرحله دوم صدور کارت مداحیپس ازصدورکارت پیرغلامان در مرحله اول ،بیاری خداوند درچند روز آینده به مداحانی که درسامان طوبی ثبت نام نموده اندپس ازاطلاع رسانی از طریق پیامک وحضور در کانون مداحان می بایست نسبت به دریافتفرم مربوطه بشرح ذیل اقدام وپس از تکمیل ورائه مجدد آن به کانون تاریخ آزمون برای هرفرد تعیین وپس از اخذ حداقل 60 امتیاز کارت مداحی برای قبولشدصادر وتحویل خواهد شد: بسمه تعالی
مرحله دوم صدور کارت مداحی
پس ازصدورکارت پیرغلامان در مرحله اول ،بیاری خداوند درچند روز آینده
به مداحانی که درسامان طوبی ثبت نام نموده اند
پس ازاطلاع رسانی
 
از طریق پیامک وحضور در کانون مداحان می بایست نسبت به دریافت
فرم مربوطه بشرح ذیل اقدام وپس از تکمیل ورائه مجدد آن به کانون
تاریخ آزمون برای هرفرد تعیین وپس از اخذ حداقل 60 امتیاز کارت
مداحی برای قبولشدصادر وتحویل خواهد شد:


]]>
دوره تخصصی 2017-07-15T02:43:59+01:00 2017-07-15T02:43:59+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/241 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیدوره تخصصی ویژه فرهنگیان ودانشگاهیان ومداحان وافراد تأثیر گذار درعرصه تبلیغ توسط استادحجت الاسلام پیریایی درتاریخ 95/4/24 دراداره تبلیغات اسلامی برگزار ، که پس ازسپری شدن دوره گواهی دوره آموزشی برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد ./. بسمه تعالی

دوره تخصصی ویژه فرهنگیان ودانشگاهیان ومداحان وافراد تأثیر گذار درعرصه تبلیغ توسط استاد
حجت الاسلام پیریایی درتاریخ 95/4/24 دراداره تبلیغات اسلامی برگزار ، که پس ازسپری شدن
دوره گواهی دوره آموزشی برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد ./.

]]>
ثبت نام هیئات مذهبی 2017-07-10T00:11:29+01:00 2017-07-10T00:11:29+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/240 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالی کلیه هیئات مذهبی می بایستی ثبت نام اینترنتی انجام دهند ونسبت به دریافت کد شناسایی ازطریق سامانه اقدام نمایند درغیر اینصورت جواز هیئت آنها تمدید نمی گردد .بدین منظور ریاست  محترم اداره تبلیغات اسلامی بروجرد جهت رفاه حال   سرپرستان هیئاتاقدام به راه اندازی شعبه ثبت هیئات مذهبی  دراداره تبلیغات نموده است .لذا سرپرستان هیئات مذهبی می بایستی بهمراه شناسنامه ، کارت ملی ، یک قطعه عکس 4*3وجواز هیئت و مدرک تحصیلی خود (درصورت موجود بودن )وپنج نفر هیئت امنا و معرفی یک نف بسمه تعالی
 کلیه هیئات مذهبی می بایستی ثبت نام اینترنتی انجام دهند ونسبت به دریافت کد شناسایی
ازطریق سامانه اقدام نمایند درغیر اینصورت جواز هیئت آنها تمدید نمی گردد .
بدین منظور ریاست  محترم اداره تبلیغات اسلامی بروجرد جهت رفاه حال   سرپرستان هیئات
اقدام به راه اندازی شعبه ثبت هیئات مذهبی  دراداره تبلیغات نموده است .
لذا سرپرستان هیئات مذهبی می بایستی بهمراه شناسنامه ، کارت ملی ، یک قطعه عکس 4*3
وجواز هیئت و مدرک تحصیلی خود (درصورت موجود بودن )وپنج نفر هیئت امنا و معرفی یک نفر
بعنوان قاری قرآن به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه تا اقدامات بعدی انجام پذیرد./]]>
پیرغلامان مداح 2017-07-01T01:18:09+01:00 2017-07-01T01:18:09+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/238 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیبیاری خداوند پس از مدتها تلاش و پیگیری توانستیم در خرداد ماه سال 1396   کارتهای مداحی کد دار را به کسانی که ثبت نام اینترنتی را انجام داده و در کانونمداحان بروجرد تشکیل پرونده داده بودند را در اولین مرحله صادر و به مداحانی که سن آنهابیش از شصت سال بود تحت عنوان پیرغلامان ، بدون آزمون اهداء  نماییم ودر ادامه کارت مداحیکد دار به مداحان کمتر از شصت سال با اعلام قبلی واخذ آزمون شفاهی که سر فصل های آن متعاقبا" اعلام خواهد شد اهداء می گردد./ضمنا" تصاویر پیرغلامان بشرح ذیل بسمه تعالی
بیاری خداوند پس از مدتها تلاش و پیگیری توانستیم در خرداد ماه سال 1396
   کارتهای مداحی کد دار را به کسانی که ثبت نام اینترنتی را انجام داده و در کانون
مداحان بروجرد تشکیل پرونده داده بودند را در اولین مرحله صادر و به مداحانی که سن آنها
بیش از شصت سال بود تحت عنوان پیرغلامان ، بدون آزمون اهداء  نماییم ودر ادامه کارت مداحی
کد دار به مداحان کمتر از شصت سال با اعلام قبلی واخذ آزمون شفاهی که سر فصل های آن
متعاقبا" اعلام خواهد شد اهداء می گردد./ضمنا" تصاویر پیرغلامان بشرح ذیل می باشد/.
                                                                                    کانون مداحان بروجرد
]]>
روزجهانی قدس96 2017-06-24T03:25:40+01:00 2017-06-24T03:25:40+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/235 کانون مداحان بروجرد]]>
روزجهانی قدس96 2017-06-24T02:56:14+01:00 2017-06-24T02:56:14+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/234 کانون مداحان بروجرد راهپیمایی روزجهانی قدسفلسطین پارهء تن اسلام است (امام خمینی ره) راهپیمایی روزجهانی قدس
فلسطین پارهء تن اسلام است (امام خمینی ره)
]]>
مراسم ارتحال امام خمینی (ره) 2017-06-05T13:24:34+01:00 2017-06-05T13:24:34+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/233 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیمراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در مسجد امامبروجرد بسمه تعالی
مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در مسجد امام
بروجرد

]]>
تبریک ماه مبارک رمضان 2017-05-26T14:25:27+01:00 2017-05-26T14:25:27+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/231 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیای مردم بدرستیکه روکرده است به شما ماه خدا با برکت ورحمت وآمرزش - ماهی است که نزدخدا بهترین ماههاست وروزهایش بهترین روزهاست وشبهایش بهترین شبهاست وساعتهایش بهترین ساعتها است وآن ماهی است که خوانده اند شمارا در آن بسوی ضیافت خدا وگردیده اید درآن ازاهل کرامت خدا- نفسهای شمادرآن ثواب تسبیح دارد وخواب شما ثواب عبادت دارد وعملهای شما در آن مقبول است ودعاهای شمادر آن مستجابستپس سؤال کنید از پروردگار خود به نیتهای درست ودلهای پاگیزه از گناهان وصفات ضمیمه که توفیق دهد شمارا برای
بسمه تعالی
ای مردم بدرستیکه روکرده است به شما ماه خدا با برکت ورحمت وآمرزش -

 ماهی است که نزدخدا بهترین ماههاست وروزهایش بهترین روزهاست و

شبهایش بهترین شبهاست وساعتهایش بهترین ساعتها است و

آن ماهی است که خوانده اند شمارا در آن بسوی ضیافت خدا وگردیده اید درآن از

اهل کرامت خدا- نفسهای شمادرآن ثواب تسبیح دارد وخواب شما ثواب عبادت دارد و

عملهای شما در آن مقبول است ودعاهای شمادر آن مستجابست

پس سؤال کنید از پروردگار خود به نیتهای درست ودلهای پاگیزه از گناهان

 وصفات ضمیمه که توفیق دهد شمارا برای روزه داشتن آن وتلاوت کردن قرآن 

درآن- بدرستیکه شقی وبدعاقبت کسی است  که محروم گردد از آمرزش خدادراین ماه عظیم

 (بخشی از خطبه رسول اکرم صلی الله علیه وآله در ماه رمضان)

کانون مداحان بروجرد حلول ماه مبارک رمضان را به همه شما مؤمنین و
مؤمناة خدا جوی علی الخصوص جامعه مداح تبریک وتهنیت عرض می نماید./.
 


]]>
اهداء کارت مداحی پیرغلامان 2017-05-26T13:51:38+01:00 2017-05-26T13:51:38+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/230 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیبیاری خداوند متعال وپشتیبانی بی دریغ اداره تبلیغات  اسلامی وتلاش بی وقفه اعضای کانون مداحان بروجرد اولین مرحله کارت مداحی کشوری ویژه پیرغلامان مداح که در سامانه طوبی ثبت نام نموده بودند صادر و طی مراسمی در مورخه 96/3/3 به آنان اهدا گردیدکه این کارتها بدون اخذ آزمون به مداحانی اختصاص دارد که سن آنها بیش از 60 (شصت) سال می باشد . ضمنا" سایر افراد بترتیب به کانون مداحان دعوت که پس ازارزیابی توسط کمیته ارزیاب مستقر در کانون و اخذ امتیاز مهارت مداحی کارت مداحی اهداء خواه بسمه تعالی
بیاری خداوند متعال وپشتیبانی بی دریغ اداره تبلیغات  اسلامی وتلاش بی وقفه اعضای کانون مداحان بروجرد 
اولین مرحله کارت مداحی کشوری ویژه پیرغلامان مداح که در سامانه طوبی ثبت نام نموده بودند صادر و
 طی مراسمی در مورخه 96/3/3 به آنان اهدا گردیدکه این کارتها بدون اخذ آزمون به مداحانی اختصاص دارد 
که سن آنها بیش از 60 (شصت) سال می باشد . ضمنا" سایر افراد بترتیب به کانون مداحان دعوت که پس از
ارزیابی توسط کمیته ارزیاب مستقر در کانون و اخذ امتیاز مهارت مداحی کارت مداحی اهداء خواهد شد.


]]>
اهداء کارت مداحی پیرغلامان 2017-05-25T04:13:43+01:00 2017-05-25T04:13:43+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/226 کانون مداحان بروجرد

]]>
کاندیداهای مذهبی شورای شهر 2017-05-17T15:23:10+01:00 2017-05-17T15:23:10+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/224 کانون مداحان بروجرد ]]> ایستگاه صلواتی نیمه شعبان 2017-05-13T03:36:04+01:00 2017-05-13T03:36:04+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/222 کانون مداحان بروجرد بسمه تعالیالسلام علیک یابقیة اللهبمناسبت سالروز ولادت یگانه منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا لتراب فداء اداره تبلیغات اسلامی بروجرد توسط کانون مداحان وشورای هیئات مذهبی درروز جمعه وروز نیمه شعبان اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی وپذیرایی ازعموم مردم درجلوی درب ورودی مسجد حضرت امام نمودند امید است موردقبول آنحضرت واقع گردد :
بسمه تعالی
السلام علیک یابقیة الله
بمناسبت سالروز ولادت یگانه منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا لتراب فداء
اداره تبلیغات اسلامی بروجرد توسط کانون مداحان وشورای هیئات مذهبی در
روز جمعه وروز نیمه شعبان اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی وپذیرایی از
عموم مردم درجلوی درب ورودی مسجد حضرت امام نمودند امید است مورد
قبول آنحضرت واقع گردد :

]]>
دیدار بارهبر اسفند95 2017-03-19T03:00:18+01:00 2017-03-19T03:00:18+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/219 کانون مداحان بروجرد دیدار با مقام معظم رهبریدرسالروز ولادت دخت نبی اکرم قرة عین الرسولصدیقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها) مداحان وذاکران اهل بیت (علیه السلام )درسراسر میهن اسلامی ازجمله کاروان مداحان استان لرستان باعنوان مشتاقان دیدار یاروهمراه بودن تعداد هفت نفر ازمداحان شهرستانبروجرد بنامهای 1-حاج باقر گیوکی 2- علی مراد آقاجانی 3- محسن علیدادی4-رضا میرزایی 5-رضاکوشکی 6- سعید رحمانی 7-میلاد رحیمی جهت دیدار بامقامعظمی ولایت اعزام تافیوضات معنوی این دیدار اندوختهخود رامتبرک وذخیره ای برا دیدار با مقام معظم رهبری
درسالروز ولادت دخت نبی اکرم قرة عین الرسول
صدیقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها) 
مداحان وذاکران اهل بیت (علیه السلام )در
سراسر میهن اسلامی ازجمله کاروان مداحان 
استان لرستان باعنوان 
مشتاقان دیدار یار
وهمراه بودن تعداد هفت نفر ازمداحان شهرستان
بروجرد بنامهای 1-حاج باقر گیوکی 2- علی مراد آقاجانی 
3- محسن علیدادی4-رضا میرزایی 5-رضاکوشکی 
6- سعید رحمانی 7-میلاد رحیمی جهت دیدار بامقام
عظمی ولایت اعزام تافیوضات معنوی این دیدار اندوخته
خود رامتبرک وذخیره ای برای آخرت همگان گردد.
 

]]>
کلاس آموزش مداحی 2017-03-11T04:20:17+01:00 2017-03-11T04:20:17+01:00 tag:http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/218 کانون مداحان بروجرد جلسه چهارم آموزش مداحی توسط استاد محمود بیات در دانشگاه آزاداسلامی بروجرد
جلسه چهارم آموزش مداحی توسط استاد محمود بیات در دانشگاه آزاداسلامی بروجرد
]]>