کانون مداحان بروجرد کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد http://kanoonmb94.mihanblog.com 2017-04-26T20:52:30+01:00 text/html 2017-04-06T15:16:14+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد اطلاعیه http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/220 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">بسمه تعالی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">باعرض سلام وتبریک سال نو به اطلاع مداحان وذاکران&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">اهلبیت (ع) می رساند کلاس آموزش تخصصی مداحی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">استاد محمود بیات روزجمعه مورخ 96/1/18 ساعت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">15/45 در دانشگاه آزاد اسلامی - میدان مدرس برگزار&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">می گردد.</font></b></div> text/html 2017-03-19T06:30:18+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد دیدار بارهبر اسفند95 http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><font size="6">دیدار با مقام معظم رهبری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">درسالروز ولادت دخت نبی اکرم قرة عین الرسول</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">صدیقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">مداحان وذاکران اهل بیت (علیه السلام )در</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">سراسر میهن اسلامی ازجمله کاروان مداحان&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">استان لرستان باعنوان&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="7">مشتاقان دیدار یار</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">وهمراه بودن تعداد هفت نفر ازمداحان شهرستان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">بروجرد بنامهای 1-حاج باقر گیوکی 2- علی مراد آقاجانی&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">3- محسن علیدادی4-رضا میرزایی 5-رضاکوشکی&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">6- سعید رحمانی 7-میلاد رحیمی جهت دیدار بامقام</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">عظمی ولایت اعزام تافیوضات معنوی این دیدار اندوخته</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">خود رامتبرک وذخیره ای برای آخرت همگان گردد.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rnxl_img_1594.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w8rx_img_1591.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/87ff_img_1592.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-11T07:50:17+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><br><b><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/1y1x_img_1533.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">جلسه چهارم آموزش مداحی توسط استاد محمود بیات در دانشگاه آزاداسلامی بروجرد <br><br><br></font></b><img src="http://uupload.ir/files/jhbx_img1600.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/skny_img_1536.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/5xkm_img_1538.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/n17a_img_1539.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/h46s_img_1541.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/kkao_img_1542.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/p8k_img_1547.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/rtbp_img_1548.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/0c3y_img_1550.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/475i_img_1551.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/t47_img_1553.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/f456_img_1554.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/vwkf_img_1556.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/xqon_img_1558.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ybc0_img_1559.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/2vk7_img_1560.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/fejc_img_1561.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/53xq_img_1562.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/dhng_img_1564.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/voie_img_1567.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/sjae_img_1568.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/l3ut_img_1569.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/7uwc_img_1570.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/7718_img_1572.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/i7dc_img_1573.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/8sb8_img_1575.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/vd6_img_1576.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/6hd_img_1577.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-03-04T20:55:50+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی جلسه سوم http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/216 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tr5f_img_1518.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p990_img_1519.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j7s9_img_1520.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xaim_img_1522.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5enq_img_1523.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/etb3_img_1524.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/99qd_img_1525.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xaxb_img_1526.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2xi2_img_1532.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jmfe_img_1531.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/htma_img_1530.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iae_img_1529.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-04T20:45:49+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی جلسه سوم http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/215 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z16q_img_1509.jpg" alt=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l4jq_img_1511.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3cnm_img_1512.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0lfz_img_1514.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/azxv_img_1516.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m4hn_img_1517.jpg" alt=""></div><div> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zaui_img_1510.jpg" alt=""></div></div> text/html 2017-03-04T20:31:47+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی جلسه سوم http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/214 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/88mp_img_1508.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bk6g_img_1507.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lgjo_img_1506.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lcfz_img_1505.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y4l7_img_1504.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rmkc_img_1503.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kk5_img_1502.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/300o_img_1501.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hmm8_img_1500.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fng3_img_1498.jpg" alt=""></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y826_img_1497.jpg" alt=""> text/html 2017-03-04T20:23:07+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی جلسه سوم http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/213 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3fcm_img_1496.jpg" alt=""> text/html 2017-03-02T17:37:02+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد یا زهرا(س) http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/209 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور امت مسلمان شهرستان بروجرد در اسفند 95 برگزار شد.</font><div><br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aqx8_img_1443.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qkaa_img_1444.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">ادامه عکس ها در ادامه مطلب...</font></div> text/html 2017-02-27T06:10:25+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/208 <div style="text-align: center;"><font size="3">کلاس آموزش مداحی استاد بیات بروجرد دانشگاه ]زاد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">روز جمعه مورخه 95/12/6/&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این جلسه آموزشی روزهای جمعه ساعت 3 بعدازظهر در</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد خیابان مدرس - میدان دانشگاه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تاقبل از عید 96 دایر می باشد./</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ty3k_img_1429.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rq32_img_128.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cm1l_img_1409.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hjg6_img_1410.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-27T05:51:33+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/207 <div style="text-align: center;"><font size="3">جلسه دوم آموزش مداحی استاد بیات بروجرد دانشگاه ]زاد</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w230_img_1431.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ps6_img_1432.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5bau_img_1433.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vbyb_img_1434.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n6u_img_1438.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sc39_img_1439.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hw61_img_1440.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-25T08:05:09+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد ویرایش http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/206 لاا text/html 2017-02-25T07:13:51+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد کلاس آموزش مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/205 &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dwfw_img_1418.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/49l_img_1417.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ls7u_img_1416.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xtwj_img_1415.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ix1z_img_1411.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m84m_img_1412.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/570o_img_1414.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tfan_img_1413.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-18T15:52:03+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد محل تشکیل کلاس http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;">بسمه تعالی</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;">باطلاع کلیه مداحان محترم شهرستان بروجرد می رساند&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;">کلاس آموزش تخصصی مداحان (برادران و خواهران ) روز جمعه</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;">مورخه 95/12/6 ساعت 2/30 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>خیابان مدرس - میدان دانشگاه - &nbsp;ساختمان دندانپزشکی توسط استاد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>محمود بیات علیا مؤلف کتاب آموزش مداحی بنام الفبای نوای دل برگزار می گردد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>لذا ازعموم مداحان دعوت می شود در این دوره شرکت نمایند ضمنا" پس از پایان دوره&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>مدرک پایان دوره از طرف اداره تبلیغات اسلامی ودانشگاه آزاد اعطا می گردد وهمچنین&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>چهار جلد کتاب وسی دی مربوطه نیم بهاء (25000 تومان ) درمحل تشکیل کلاس ویا در طول</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>هفته جاری به آدرس دانشگاه جاده ونایی /ساختمان اداری - دفتر آقای دکتر حیدری مراجعه و</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>وتهیه نمایید./</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>(باتشکر حجت الله گیوکی عضو کانون مداحان بروجرد 09121514119 )</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-18T15:37:36+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد آموزش تخصصی مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/202 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cloa_img_1379.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cloa_img_1379.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nlio_img_1383.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1574_img_1394.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/odqo_img_1401.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ljyy_img_1382.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-18T15:24:19+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد آموزش تخصصی مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/201 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8o8j_img_1402.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3id2_img_1398.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qar_img_1397.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3fbc_img_1395.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o96b_img_1381.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/we8d_img_1386.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bgii_img_1377.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lcc0_img_1382.jpg" alt=""></div>