کانون مداحان بروجرد کانون مداحان شهرستان بروجرد زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد http://kanoonmb94.mihanblog.com 2018-05-27T05:18:36+01:00 text/html 2018-05-23T22:39:11+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد جلسه ماه رمضان http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Koodak">بسمه تعالی</font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">برگزاری کلاس آموزش مداحی در ماه مبارک رمضان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بنا به درخواست شرکت کنندگان در کلاس آموزش مداحی جلسه مذکور در ایام ماه مبارک رمضان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;شبهای یکشنبه درمنزل یکی ازبانیان همزمان باصرف افطاری برگزار می گردد که هفته اول درشهرک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ایثار برگزار گردید وهفته دوم درمیدان امام حسین (ع) 10متری اول کوچه سوم منزل آقای علیدادی و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">هفته سوم درخیابان قاآنی ایستگاه تاکسی کوچه فصابی حسینیه به میزبانی آقای کوشکی برگزار می گردد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bjai_1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/suf0_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zifx_3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/57jc_4.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t3wu_5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j8ui_6.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/09b7_7.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/moq7_8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-05-11T18:37:45+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد آقانورالدین پرچمدار http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/276 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بسمه تعالی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">درآن نفس که بمیرم در آرزوی توباشم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بدان امید دهم جان که خاک کوی توباشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">حضور پرشور دوستداران اهلبیت درمراسم تشیع جنازه خادم الحسین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">آقانورالدین پرچمدار سرپرست هیئت سینه زنی دونگه در روز جمعه 97/2/21</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tc2s_20140221949.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/06sj_20140221950.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j2mh_20140221951.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mkxw_20140221952.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i4dc_20140221953.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u4on_20140221954.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u97i_20140221955.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mjq7_20140221956.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0995_20140221965.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ql15_20140221958.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l13u_20140221959.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7312_20140221960.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/me2_20140221961.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1e77_20140221962.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fvk1_20140221963.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sypt_20140221964.jpg" alt=""></div> text/html 2018-05-01T20:07:19+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد اعضای کانون http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/274 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nujx_اعضاء.jpg" alt=""> text/html 2018-05-01T18:32:24+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد آدرس کانون http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/273 <div style="text-align: center;"><font size="6" style="background-color: rgb(204, 0, 0);">ساعت کاری اعضاء کانون مداحان در سال 97</font></div><div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #660000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:15;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ایام هفته</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ساعت حضور</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;شماره تماس</b></font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;یکشنبه</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ازساعت 9 الی 11</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;42313064</b></font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;سه شنبه</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;//&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; //</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;//</b></font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;پنجشنبه</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;//&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;//</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(102, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000" style=""><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;//</b></font></td></tr></tbody></table><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">آدرس کانون مداحان بروجرد :</font></b> شهرک اندیشه - چهارراه مخابرات بطرف شهرک زیبا&nbsp; اداره تبلیغات اسلامی&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-01T18:31:19+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد اطلاعیه http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><b style="">بسمه تعالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="7"><b style="">&nbsp;اطلاعیه</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5">باطلاع آندسته از مداحانی که تاکنون نسبت به دریافت کارت مداحی اقدام نکرده اند می رساند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5">آولین آزمون مداحی سال جاری 97/02/18 روز سه شنبه برگزار می گردد ، لذالازم است قبل از&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5">تاریخ مذکور درسامانه طوبی ثبت نام ونسبت به دریافت فرم مخصوص از کانون مداحان اقدام نمایند.</font></b></div><div style="text-align: left;"><b><font size="5">باتشکر کانون مداحان بروجرد</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-05-01T17:10:11+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد تبریک نیمه شعبان http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansLight"><b>بسمه تعالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>میلاد بهانه هستی&nbsp; منجی بشریت مهدی موعود (عج) را&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>به پیشگاه نائب برحقش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای</b></font></div><div style="text-align: right;"><b style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وهمه شیعیان ومنتظران آنحضرت خصوصا" جامعه مداحان</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تبریک وتهنیت عرض می نمائیم .&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کانون مداحان بروجرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6uq2_000.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-30T18:15:48+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد تبریک ولادت امام علی(ع) http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/267 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="6">بنام خالق هستی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دلم شده غرق سرور و شعف&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کعبه شده بهر علی یک صدف</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مرغ دلم رهاشده بسوی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ایوان باصفای شاه نجف</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">میلاد بابرکت امیرالمؤمنین حیدر کرار»شیرخدا»مولود کعبه رابه پیشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">یگانه منجی عالم بشریت امام زمان (عج) ونائب برحقش رهبر معظم انقلاب و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">جمیع شیعیان جهان خصوصا"شما مادحین وذاکرین اهل بیت (ع) تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="5">(کانون مداحان وشاعران آئینی شهرستان بروجرد)</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hpaz_11علی_(ع).jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-09T17:43:07+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد دیدار مداحان با مقام معظم رهبری http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/266 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5">بسمه تعالی</font><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font face="Mihan-Nassim" size="6">السلام علیک یافاطمة الزهرا یابنت رسول الله یاقرةعین الرسول</font></span><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">بمناسبت ولادت ام ابیها حضرت فاطمه رهرا(س) برابر سهمیه تعیین شده&nbsp; تعدادپنج نفر ازمداحان شهرستان بروجرد<br>درتاریخ 96/12/17 همزمان با مادحین سراسر کشور جهت دیدار بامقام عظمی ولایت ازطرف کانون مداحان بروجرد <br>اعزام گردیدند./.</font><br><img src="http://uupload.ir/files/4nv8_photo_2018-03-09_20-59-29.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/j02h_photo_2018-03-09_20-58-25.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/fkbs_photo_2018-03-09_20-59-03.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div> text/html 2018-02-27T08:16:44+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد عملکرد سه ساله کانون http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/265 <img src="http://uupload.ir/files/9n7b_فعالیت.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-02-20T20:16:19+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد ایام فاطمیه96 http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/262 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">درسالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهراء (س)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">کانون مداحان وشورای هیئات مذهبی همراه وهمگام با سوگواران</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">&nbsp;درعزای آن بانو وتشیع همزمان شهید ایرانفر &nbsp;یکی</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large; text-align: center;"> از شهدای نیروی انتظامی</span></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim">&nbsp;تازه تفحص شده دفاع مقدس شرکت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">نمودند.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/u766_2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/leg6_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/t1sc_4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-02-17T17:01:10+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد سالروزشهادت حضرت زهرا http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/255 <img src="http://uupload.ir/files/qcab_1شهادت-حضرت-زهراس6.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"> text/html 2018-02-14T17:08:21+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد آزمون مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/253 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>بسمه تعالی</b></font><br><font size="7" face="Mihan-Nassim">اطلاعیه</font><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">به اطلاع آندسته از مداحانی که تاکنون اقدام به تشکیل پرونده در کانون مداحان و</font><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">ثبت نام در سامانه طوبی نکرده اند می رساند آخرین مرحله آزمون مداحی و</font><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">صدورکارت در سال جاری 15/اسفند /96 می باشد./.</font><br></div> text/html 2018-02-14T16:38:25+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد 22بهمن96 http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/252 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-Koodak">بسمه تعالی</font><br><div align="center"><div align="right"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درچهلمین بهار آزادی وحضور پرخروش ملت غیور ایران اسلامی کانون مداحان بروجرد </font><br></div><div align="center"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همراه وهمگام بامردم همیشه درصحنه</font><font size="4"> در روز 22بهمن بطور چشمگیر وگسترده &nbsp; شرکت نموده وبیعتی دوباره باآرمان های امام راحل وشهیدان و انقلاب بستند :<br><br><img src="http://uupload.ir/files/fzb_22بهمن1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://uupload.ir/files/vcmy_22بهمن2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://uupload.ir/files/oby2_22بهمن3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/xyo_22بهمن4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/a2u8_22بهمن5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/m7pn_22بهمن6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/xmb4_22بهمن7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/b058_22بهمن8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div></div> text/html 2018-01-11T19:22:14+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد گواهی آموزشی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/249 <div align="center"><font size="5">بسمه تعالی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan">قابل توجه مداحان شرکت کننده در کلاس آموزش مداحی استاد محمود بیات</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">بزودی برای کسانیکه حداقل چهار جلسه درکلاس فوق شرکت کرده باشندگواهی آموزشی صادر و ارائه می گردد <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">باما در ارتباط باشید که بمحض آماده شدن این گواهی ها بموقع تقدیم شما عزیزان گردد./</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">برتامه کاری کانون مداحان : روزهای یکشنبه وسه شنبه ساعت 9صبح الی11</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">تلفن اداره تبلیغات اسلامی بروجرد :42313062&nbsp; ------ و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42313064 </font><br></div> text/html 2018-01-07T20:15:34+01:00 kanoonmb94.mihanblog.com کانون مداحان بروجرد دریافت کارت مداحی http://kanoonmb94.mihanblog.com/post/246 <div align="center"><font size="4">بسمه تعالی</font></div><div align="center"><font size="4">&nbsp;بیاری خداوند متعال پس از حدود شش ماه تلاش وکوشش ازهمه کسانیکه <br></font></div><div align="center"><font size="4">در سامانه طوبی ثبت نام نموده بودند پس از تکمیل فرم نوبت دهی ومراجعه <br></font></div><div align="center"><font size="4">به کانون درآزمون مداحی شرکت وافراد مشروحه ذیل مفتخر به دریافت <br></font></div><div align="center"><font size="4">کارت مداحی کشوری در سطوح 1و2و3 گردیدند:</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/cdi8_1.jpg" alt="" width="152" vspace="0" hspace="0" height="216" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/4isy_2.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="217" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/5srr_3.jpg" alt="" width="140" vspace="0" hspace="0" height="215" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/5ogo_4.jpg" alt="" width="145" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/w2d3_6.jpg" alt="" width="149" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qzku_7.jpg" alt="" width="145" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/8kte_8.jpg" alt="" width="156" vspace="0" hspace="0" height="211" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9x71_5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/9d1y_9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/udtp_10.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/l1w7_12.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/kqdh_13.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/5ga_14.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/p62z_11.jpg" alt="" width="146" vspace="0" hspace="0" height="216" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/fo1t_16.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/kl91_17.jpg" alt="" width="146" vspace="0" hspace="0" height="223" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/w6of_18.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/8x5n_19.jpg" alt="" width="147" vspace="0" hspace="0" height="184" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qb0v_20.jpg" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="190" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ds0a_21.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/usq2_22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/f0gd_23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/nfql_24.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/olqp_25.jpg" alt="" width="159" vspace="0" hspace="0" height="213" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/rdat_26.jpg" alt="" width="130" vspace="0" hspace="0" height="206" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/62qj_27.jpg" alt="" width="152" vspace="0" hspace="0" height="212" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/l152_28.jpg" alt="" width="153" vspace="0" hspace="0" height="212" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/y72r_30.jpg" alt="" width="144" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/gnhd_31.jpg" alt="" width="138" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/kxis_32.jpg" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ybq7_29.jpg" alt="" width="146" vspace="0" hspace="0" height="199" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9ume_33.jpg" alt="" width="138" vspace="0" hspace="0" height="198" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/y5x8_34.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="194" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/31u6_35.jpg" alt="" width="150" vspace="0" hspace="0" height="199" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/g9e5_36.jpg" alt="" width="142" vspace="0" hspace="0" height="191" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dins_37.jpg" alt="" width="127" vspace="0" hspace="0" height="197" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/373w_38.jpg" alt="" width="132" vspace="0" hspace="0" height="189" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/lttf_39.jpg" alt="" width="148" vspace="0" hspace="0" height="185" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/anri_40.jpg" alt="" width="144" vspace="0" hspace="0" height="185" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/zhzl_41.jpg" alt="" width="154" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/57qf_42.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ysj6_43.jpg" alt="" width="127" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/hgsd_44.jpg" alt="" width="136" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/g2nl_49.jpg" alt="" width="129" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/zn8p_50.jpg" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="212" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/hkou_51.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/bi4o_52.jpg" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="209" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/fk7x_45.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/9hfg_46.jpg" alt="" width="137" vspace="0" hspace="0" height="211" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/i2dp_47.jpg" alt="" width="155" vspace="0" hspace="0" height="209" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/w1nj_48.jpg" alt="" width="156" vspace="0" hspace="0" height="204" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/jas_53.jpg" alt="" width="139" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/d0hk_54.jpg" alt="" width="146" vspace="0" hspace="0" height="209" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/u290_55.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/a68b_56.jpg" alt="" width="145" vspace="0" hspace="0" height="203" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/muh1_57.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/52ek_58.jpg" alt="" width="128" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/p548_59.jpg" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="199" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/jjn_60.jpg" alt="" width="152" vspace="0" hspace="0" height="198" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dgzw_61.jpg" alt="" width="132" vspace="0" hspace="0" height="215" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/rjlo_62.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="219" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/yf5l_63.jpg" alt="" width="144" vspace="0" hspace="0" height="206" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/k2ja_64.jpg" alt="" width="153" vspace="0" hspace="0" height="220" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/62kr_65.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="202" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/fawu_66.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="204" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/1vco_67.jpg" alt="" width="152" vspace="0" hspace="0" height="203" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/9ur3_68.jpg" alt="" width="140" vspace="0" hspace="0" height="198" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9jts_71.jpg" alt="" width="136" vspace="0" hspace="0" height="217" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/bo3t_69.jpg" alt="" width="140" vspace="0" hspace="0" height="219" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/9ih8_70.jpg" alt="" width="132" vspace="0" hspace="0" height="217" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/5bok_72.jpg" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="217" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/j8wx_73.jpg" alt="" width="118" vspace="0" hspace="0" height="181" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/om99_74.jpg" alt="" width="139" vspace="0" hspace="0" height="181" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/hpsn_75.jpg" alt="" width="139" vspace="0" hspace="0" height="182" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/v81s_76.jpg" alt="" width="142" vspace="0" hspace="0" height="183" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/pekr_77.jpg" alt="" width="129" vspace="0" hspace="0" height="202" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/0vaq_78.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/xzy0_79.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/z2jl_80.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/o5ol_81.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="212" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/kaum_82.jpg" alt="" width="132" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/99c_83.jpg" alt="" width="127" vspace="0" hspace="0" height="213" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/f1o_84.jpg" alt="" width="137" vspace="0" hspace="0" height="212" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0ior_85.jpg" alt="" width="125" vspace="0" hspace="0" height="202" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/mt8j_86.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/5mfe_87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ofr5_88.jpg" alt="" width="124" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8b44_89.jpg" alt="" width="119" vspace="0" hspace="0" height="204" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/pydw_90.jpg" alt="" width="125" vspace="0" hspace="0" height="204" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/2o1l_91.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="206" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/wxa_92.jpg" alt="" width="146" vspace="0" hspace="0" height="209" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/n7yc_93.jpg" alt="" width="127" vspace="0" hspace="0" height="211" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/je4m_94.jpg" alt="" width="132" vspace="0" hspace="0" height="201" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/a8ga_95.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/va62_96.jpg" alt="" width="128" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/q3h2_97.jpg" alt="" width="122" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/0ywy_98.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="227" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/89i9_99.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="210" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/9st9_100.jpg" alt="" width="129" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/gt6_101.jpg" alt="" width="111" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/rym0_102.jpg" alt="" width="139" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ypm6_103.jpg" alt="" width="127" vspace="0" hspace="0" height="191" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/jn3e_104.jpg" alt="" width="123" vspace="0" hspace="0" height="187" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5ze6_105.jpg" alt="" width="119" vspace="0" hspace="0" height="183" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qupv_106.jpg" alt="" width="120" vspace="0" hspace="0" height="187" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/xuk3_107.jpg" alt="" width="136" vspace="0" hspace="0" height="181" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/33ct_108.jpg" alt="" width="127" vspace="0" hspace="0" height="179" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/y83g_109.jpg" alt="" width="117" vspace="0" hspace="0" height="195" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/0sp_110.jpg" alt="" width="123" vspace="0" hspace="0" height="203" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qzb5_112.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="196" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/8o5m_111.jpg" alt="" width="140" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8w9x_113.jpg" alt="" width="128" vspace="0" hspace="0" height="191" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/96l9_114.jpg" alt="" width="124" vspace="0" hspace="0" height="189" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/3hul_115.jpg" alt="" width="125" vspace="0" hspace="0" height="189" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ubtc_116.jpg" alt="" width="153" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/smnq_117.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/vay_118.jpg" alt="" width="141" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qp50_119.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="190" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/7x8p_120.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/z6ol_121.jpg" alt="" width="129" vspace="0" hspace="0" height="205" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/9u0_122.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/tjj3_123.jpg" alt="" width="145" vspace="0" hspace="0" height="197" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/7393_124.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="190" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9hou_125.jpg" alt="" width="130" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/bf8b_126.jpg" alt="" width="133" vspace="0" hspace="0" height="198" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/ttwk_127.jpg" alt="" width="134" vspace="0" hspace="0" height="195" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/dhqh_128.jpg" alt="" width="131" vspace="0" hspace="0" height="193" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/xcg8_129.jpg" alt="" width="138" vspace="0" hspace="0" height="199" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/n3gz_130.jpg" alt="" width="130" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/1vuh_131.jpg" alt="" width="153" vspace="0" hspace="0" height="190" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/qwex_132.jpg" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/q75j_133.jpg" alt="" width="137" vspace="0" hspace="0" height="209" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/k1t_134.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/wwoo_135.jpg" alt="" width="142" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/vnbw_136.jpg" alt="" width="153" vspace="0" hspace="0" height="209" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/t81_137.jpg" alt="" width="145" vspace="0" hspace="0" height="188" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/omez_138.jpg" alt="" width="117" vspace="0" hspace="0" height="186" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/gq20_139.jpg" alt="" width="149" vspace="0" hspace="0" height="182" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/5a10_140.jpg" alt="" width="142" vspace="0" hspace="0" height="182" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/b9vn_141.jpg" alt="" width="125" vspace="0" hspace="0" height="201" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/mysc_142.jpg" alt="" width="136" vspace="0" hspace="0" height="201" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/74pn_143.jpg" alt="" width="149" vspace="0" hspace="0" height="202" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/zfwk_144.jpg" alt="" width="131" vspace="0" hspace="0" height="200" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/mzxj_145.jpg" alt="" width="121" vspace="0" hspace="0" height="194" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/3zw_146.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="193" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/3fp7_147.jpg" alt="" width="140" vspace="0" hspace="0" height="189" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/18bg_148.jpg" alt="" width="141" vspace="0" hspace="0" height="197" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/hzu1_149.jpg" alt="" width="135" vspace="0" hspace="0" height="195" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/2den_150.jpg" alt="" width="129" vspace="0" hspace="0" height="192" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/jhpn_151.jpg" alt="" width="128" vspace="0" hspace="0" height="191" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/y9r_152.jpg" alt="" width="142" vspace="0" hspace="0" height="190" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/1jno_153.jpg" alt="" width="137" vspace="0" hspace="0" height="182" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/b6ui_154.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="179" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/1btt_155.jpg" alt="" width="129" vspace="0" hspace="0" height="188" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/xq8_156.jpg" alt="" width="120" vspace="0" hspace="0" height="178" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://uupload.ir/view/gwp5_وبلاگ1.doc/" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div>